ค้นหาได้ที่นี่


ครูมืออาชีพ

ครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพการสอน
สิ่งที่ครูมืออาชีพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งก็คือ “คุณภาพการสอน” ซึ่งเป็นความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน
ครูมืออาชีพ จึงต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบ ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และความต้องการทางการศึกษาของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่สอน
2. สามารถติดตามการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชั้น
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกการใช้ภาษา คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
4. พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณ บนพื้นฐานทักษะการสื่อสารที่ดีให้การยอมรับผู้เรียนทุกคน และคาดหวังจะได้รับการยอมรับจากผู้เรียน
5. มีความรู้ที่ทันสมัย และสนับสนุนข้อคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอย่างกระตือรือร้น
6. เชื่อความสามารถในการเรียนของผู้เรียนทุกคน คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และส่งความคาดหวังนี้ไปยังแต่ละบุคคล โรงเรียนและชุมชน
7. กระตือรือร้นในการฝึกผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เรื่องที่ผู้เรียนเห็นว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของตน
8. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยง เข้าใจความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้
ครูสอนดีต้องมีหลักในการสอน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อกเพื่อการศึกษาของครูสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวง

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นางสุรีรัตน์       นามสกุล  เปลี่ยนดวง
ตำแหน่ง ครู        วิทยฐานะ  ครูชำนาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Gmail http://sureeratthawara/ @ gmail.com
URL http://sureerat-thawara/ blogspot.com
สถานศึกษา โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์  034-711238 โทรสาร 034-711238 ต่อ 121
สถานที่ตั้ง 34/9  ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
Gmail http://thawaraweb.co.cc/